این مطلب کاملا آزمایشی است اما آزمایش داریم تا آزمایش. 

اگر دوست که آزمایش خوبی داشته باشی و اینستاگرام روی دستات بچرخه : خرید فالوور

اگر دوست داری که تیک تاک روی سر کله بچرخه : حرید فالوور تیک تاک     heart

من آماده ام فقط کمی نان بردارم همین 

محلص همه شما دوستان گل heartsmiley